Privacyverklaring

VANDEMOORTELE  EUROPE NV, NEDERLANDSE BRANCHE

 

PRIVACYVERKLARING –

cashbackActies WWW.vandemoorteleactie.COM

Vandemoortele Europe NV, Nederlandse Branche, Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, KvK-nummer 77720237 (bijkantoor van Vandemoortele Europe NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, België), hierna vermeld als Organisator, organiseert via haar website www.vandemoorteleactie.com (hierna ook de “Website”) cashbackacties (hierna wordt elke cashbackactie een “Actie” genoemd).

Alle persoonsgegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van een Actie, zullen door de Organisator worden verwerkt met inachtneming van de in Nederland geldende wetgeving (in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”)).

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Vandemoortele Group privacy & personal data protection policy (beschikbaar op https://vandemoortele.com/vandemoortele-group-privacy-personal-data-protection-policy (ENG)) en deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is bedoeld om deelnemers aan een Actie te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de betreffende Actie en om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over het verloop van de Actie. Elke deelnemer heeft, in overeenstemming met en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder volgende rechten: het recht op informatie, het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht om zich te verzetten, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht om zijn/haar toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De Organisator wordt beschouwd als “verantwoordelijke voor de verwerking” in de zin van de AVG. Voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de Actie, treedt HOKRA B.V., met zetel te De Vort 5, 4225SH, Noordeloos, KvK-nummer 23086692 als verwerker van de persoonsgegevens op (“Verwerker”) in naam en voor rekening van de Organisator.

1.      ACTIES

De Organisator biedt de zakelijke deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan een Actie, zoals omschreven in de Actievoorwaarden van elke Actie.

Wanneer een deelnemer zijn/haar gegevens invult op het online cashbackformulier, verwerkt de Verwerker voor rekening van de Organisator de persoonsgegevens van de deelnemers alleen voor de uitvoering van de betreffende Actie.

Op het online cashbackformulier zal elke deelnemer gevraagd worden akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de Organisator in het kader van de Actie. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

2.     PERSOONSGEGEVENS VAN DE DEELNEMER AAN DE ACTIE

De Verwerker verwerkt de persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt via het online cashbackformulier. De persoonsgegevens die Verwerker verwerkt in naam en voor rekening van de Organisator omvatten naam, voornaam, e-mailadres, NAW-gegevens van het bedrijf, bankgegevens en factuurinformatie ter controle van de deelname aan de Actie.

De deelnemer wordt gevraagd om niet-relevante factuurinformatie, zoals overige aankopen, onleesbaar te maken en niet te delen.

De Organisator en de Verwerker verwerken geen gevoelige persoonsgegevens (i.e. persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) over de deelnemers. U wordt daarom gevraagd om dergelijke persoonsgegevens niet te verstrekken. Als er toch gevoelige gegevens worden verstrekt, stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

3.     VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE DEELNEMER

De persoonsgegevens die deelnemers aan de Organisator verstrekken via het online cashbackformulier, worden door de Organisator uitsluitend gebruikt om een verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van de Actie te kunnen garanderen. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de Actie.

De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de aangestelde Verwerker in naam en voor rekening van de Organisator verwerkingen uitvoert in het kader van de Actie, en deelnemers stemmen ermee in dat de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt, worden verwerkt door de Verwerker in naam en voor rekening van de Organisator in het kader van de Actie.

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, en onverminderd de verwerking door de Verwerker zoals hierboven omschreven, hebben enkel de Organisator en betrokken werknemers van de Organisator toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. De Organisator zorgt ervoor dat de Verwerker gebonden is aan passende veiligheidsnormen en vertrouwelijkheidsverplichtingen om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Als de deelnemer het online cashbackformulier invult, worden zijn/haar persoonsgegevens opgenomen in een gegevensbestand dat toegankelijk is voor de Organisator.

Facturen worden door de Verwerker beoordeeld. Zij zullen de verstrekte persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring en daarna vernietigen. De Organisator heeft geen inzage in de factuur.

De persoonsgegevens van de deelnemer die in het kader van de Actie worden verkregen, worden door de Organisator en de Verwerker verwerkt voor het goede verloop van de Actie. Na afloop en volledige afwikkeling van de Actie worden de gegevens van de deelnemer volledig verwijderd uit het systeem van de Organisator en diens Verwerker, tenzij en voor zover een langere bewaring opgelegd wordt door toepasselijke wetgeving of mits toestemming (zie hieronder “4. Toestemming”).

De factuurgegevens worden na controle voor de terugbetaling, door de Verwerker vernietigd.

Voor zover de deelnemer reeds eerder op rechtmatige wijze was opgenomen in de databank van de Organisator in het kader van klantenrelatiebeheer (CRM), zal het feit dat de deelnemer heeft deelgenomen aan deze Actie, worden opgeslagen.

4.     TOESTEMMING

Door het aankruisen van de volgende lege “aankruisbox” op het online cashbackformulier:

П Door deelname aan de Actie ga ik akkoord met de Actievoorwaarden en met de verwerking van mijn persoonsgegevens door Vandemoortele Europe NV in het kader van de Actie zoals omschreven in de Privacyverklaring”

gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door de Organisator en Verwerker in het kader van de Actie.

Door het aankruisen van volgende lege ““aankruisbox” op het online registratieformulier:

“П Ik wens graag op de hoogte gehouden te worden over inspirerende & interessante producten, diensten en tips van Vandemoortele NV/Vandemoortele Europe NV en geef toestemming om mijn persoonsgegevens hiervoor te gebruiken. Afmelden kan op elk moment via de uitschrijfknop.”

gaat de deelnemer ermee uitdrukkelijk akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door de Organisator voor de vermelde doeleinden.

De deelnemers hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken (zie ook “5. Rechten van de deelnemer” hieronder).

5.     RECHTEN VAN DE DEELNEMER

U heeft het recht om ons op ieder moment te contacteren:

  • met het verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens;
  • met het verzoek tot rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
  • met het verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens;
  • met het verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • indien de deelnemers uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, om uw toestemming in te trekken (in het bijzonder voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van direct marketing);
  • met het verzoek, indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, om uw persoonsgegevens te ontvangen en/of om deze door te laten zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”);

Het is mogelijk dat de hierboven vermelde rechten slechts toepasselijk zijn in bepaalde omstandigheden, en zij kunnen onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden, uitzonderingen of afwijkingen zoals voorzien in AVG.

In het geval van nieuwsbrieven en andere vormen van elektronische communicatie kunt u steeds gebruikmaken van de toestemmingsbeheertool waarmee u uw toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel kunt intrekken, of waarmee u zich, indien deze optie niet beschikbaar is, kunt uitschrijven. U hebt toegang tot de tool via de link onderaan elke elektronische communicatie die wij versturen.

Voor de uitoefening van deze rechten, alsook voor alle bijkomende informatie in verband met deze Privacyverklaring, kan u ons contacteren (zie “8. Contact”).

6.     VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De Organisator gebruikt verschillende passende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemer te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies. Alleen het actieteam van de Organisator en de Verwerker krijgen toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer, op de wijze zoals vermeld in deze Privacyverklaring. Deze personen zijn verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

7.     Klachten

Indien u van mening bent dat wij niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben gehandeld, kunt u een klacht indienen (zie “8. Contact”).

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland:

Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

8.     CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van de gegevens die u hebt ingediend, neem dan contact met de klantenservice van de Actie via klantenservice@hokra.nl (Verwerker).

Elke deelnemer kan de rechten, zoals vermeld onder punt 7, uitoefenen door de verzending van zijn/haar verzoek met een kopie van de voorkant van de identiteitskaart (gelieve alle niet-noodzakelijke gegevens, zoals burgerservicenummer, foto, geboorteplaats onleesbaar te maken) naar klantenservice@hokra.nl (Verwerker).

9.    TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

De Privacyverklaring van Organisator in het kader van de Actie is onderworpen aan het Nederlandse recht. De bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel van de Organisator hebben de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Privacyverklaring en die niet in der minne kunnen worden geregeld.

Opgemaakt te Zeewolde, op 1/10/2023

Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang